Communicata
Research Articles

A Research on the Use of Social Media Influencers as an Advertising Tool

1.

Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul, Türkiye

Communicata 2022; 1: 9-16
DOI: 10.54614/communicata.2022.1031024
Read: 198 Downloads: 113 Published: 02 June 2022

Social media opinion leaders, who are considered as influencers, whose importance is increasing day by day with the use of social media tools that directly affect consumers' purchasing attitude, have started to be used as an advertising tool by brands. This research was carried out in order to measure the effect of influencers’, who actively use this medium and affect their followers with their ideas. Multiple linear regression analysis was used in this study, in which the effects of the independent variables of trustworthiness, attractiveness and expertise of the source as an advertising tool were examined on the dependent variable of purchase intention. According to the analysis of multiple linear regression, the attractiveness, trustworthiness and expertise of the influencers have a significant effect on the purchasing intentions of individuals as an advertising tool. While this effect mostly increases with the trustworthiness and the least effect on purchase intention was obtained from the research data as a result of the attractiveness of the influencer.

Bir Reklam Aracı Olarak Sosyal Etkili Kişilerin (Influencer) Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan etkileyerek, onlara referans olan sosyal medya araçlarının daha çok kullanılması ile önemi gün geçtikçe artan sosyal etkili kişi olarak değerlendirilen sosyal medya kanaat önderleri, markalarca reklam aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal medyanın gücünün arttığı teknoloji döneminde, bu mecrayı aktif olarak kullanan ve fikirleri, görüşleri ile takipçilerine yön veren yeni kanaat önderlerinin bireylerin satın almadaki etkisini ölçmek amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bir reklam aracı olarak kaynağın güvenirliği, çekiciliği ve uzmanlığı bağımsız değişkenlerinin, satın alma niyeti bağımlı değişkenine etkisinin incelendiği bu çalışmada çoklu lineer regresyon analizi kullanılmıştır. Çoklu doğrusal regresyonun analizine göre, sosyal etkili kişinin çekiciliği, güvenirliği ve uzmanlığının bir reklam aracı olarak bireylerin satın alma niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Satın alma niyetine en yoğun etkinin sosyal etkili kişinin güvenilirliği ile artış gösterdiği; en az etkinin ise sosyal etkili kişinin çekiciliğiyle ilişkili olduğu bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çekicilik, uzmanlık, sosyal etkili kişi, satın alma niyeti, güvenirlik

Cite this article: Butgel Tunalı, S. (2022). A research on the use of social media influencers as an advertising tool. Communicata. 2022; 23, 9-16.

Files
EISSN 2822-3713