Communicata
Research Articles

A Qualitative Study to Explore the Perceptions of Health-Care Professionals on the Use of Dialogic Communication Tools in Health Institutions

1.

Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, Isparta, Türkiye

Communicata 2023; 1: 23-30
DOI: 10.5152/communicata.2023.23051
Read: 171 Downloads: 73 Published: 12 October 2023

Today’s corporate organizations focus on two-way communication with their target audiences. This is also one of the criteria for the institutionalization of an organization because the developments in communication technologies force organizations to communicate with their target audiences based on continuous interaction. New communication technologies have increased the likelihood of businesses or organizations facing crises and created opportunities to overcome them. For this reason, corporate enterprises, institutions, or organizations prioritize being in constant dialogue with their environment. This study deals with the perceptions of Isparta Provincial Health Directorate employees about the dialogue tools of public health institutions in Isparta through qualitative research. Public health institutions use applications and tools that allow dialogic communication, such as Ministry of Health Communication Center, Presidential Communication Center, social media accounts, corporate web pages, and Central Hospital Appointment System, with the use of Internet or telephone technology. In the research, 12 people were interviewed using the purposive sampling method. Participants’ perceptions about dialogue tools were examined in five different basic dimensions. These dimensions are the perception of trust, the perception of privacy protection, the perception of timely access to health services, feedback, and transparency. The results generally showed that the participants did not have sufficient knowledge about the dialogue tools used by public health institutions because the opinions expressed were generally within the framework of general opinions. It was not possible to make an in-depth evaluation of the dialogue tools.

Sağlık Çalışanlarının Sağlık Kurumlarında Diyalogsal İletişim Araçlarının Kullanımıyla İlgili Algılarının Keşfine Dönük Nitel Bir Çalışma

Günümüz kurumsal örgütleri, hedef kitleleriyle yürüttükleri iletişimde iki yönlülüğe ağırlık vermektedirler. Bu aynı zamanda bir örgütün kurumsallaşması kriterlerinden biridir. Çünkü iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kurumları hedef kitleleriyle sürekli etkileşime dayalı bir iletişim için zorlamaktadır. Yeni iletişim teknolojileri işletme ya da kurumların hem krizle karşılaşması olasılığını artırmıştır hem de krizlerin üstesinden gelebilmek için fırsatlar yaratmaktadır. Bu nedenle kurumsal işletmeler, kurum ya da kuruluşlar çevreleriyle sürekli diyalog içinde olmayı öncelikli hedefleri arasına almaktadırlar. Bu çalışma Isparta İl Sağlık Müdürlüğü personelinin Isparta’daki kamu sağlık kurumlarının diyalog araçlarıyla ilgili algılarını nitel bir araştırmayla ele almaktadır. Kamu sağlık kurumları internet ya da telefon teknolojisinin kullanımıyla SABİM, CİMER, Sosyal Medya Hesapları, Kurumsal Web Sayfaları ve MHRS gibi diyalogsal iletişime imkan veren uygulama ve araçlar kullanmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem yöntemiyle 12 kişiyle görüşülmüştür. Katılımcıların diyalog araçlarıyla ilgili algıları beş ayrı temel boyutta incelenmiştir. Bu boyutlar güven algısı, mahremiyetin korunması algısı, sağlık hizmetine zamanında erişebilme algısı, geribildirim ve şeffaflıktır. Sonuçlar genel olarak katılımcıların kamu sağlık kurumlarının kullandığı diyalog araçlarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermiştir. Çünkü dile getirilen görüşler genellikle katılımcıların genel kanaatleri çerçevesinde olmuştur. Diyalog araçlarıyla ilgili derinlemesine bir değerlendirme yapma imkanı olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyalojik iletişim, sağlık kurumları, yeni iletişim teknolojileri, diyalojik araçlar, Isparta

Cite this article as: Güllüpunar, M. D. (2023). A qualitative study to explore the perceptions of health-care professionals on the use of dialogic communication tools in health institutions. Communicata, 26, 23-30.

Files
EISSN 2822-3713